Östra Huddinge

Länna ger plats för fler verksamheter

Sandra Tiidus, exploateringsingenjör med ansvar för den planerade utvidgningen av Länna industriområde.

Länna industriområde behöver växa och ge plats för fler företag. Därför planeras nu för 30 nya tomter för handel och småföretag.

Antalet arbetsplatser inom kommunen har ökat kraftigt under senare år och efterfrågan på tomtmark för företag ökar i samband med att andra äldre industriområden förvandlas till bostadsområden. I Länna industriområde finns i dag både industrier och en hel del handel, ett flertal restauranger och en stor matvarubutik. På andra sidan Lissmavägen ligger Länna Köpcentrum.

Framför allt är det mindre och medelstora tjänsteföretag inom bygg- och hantverkssektorn och kunskapsintensiva företagsservicefirmor som frågar efter mark, men även specialiserad tillverkningsindustri och detaljhandel.

Genom att utöka verksamhetsområdet i Länna stärks regionens verksamhetsstråk längs väg 73, och de östra delarna av Huddinge.

Alldeles norr om industriområdet som det ser ut i dag ligger ett 32 ha stort oexploaterat skogsparti intill Nynäsvägen där det är tänkt att de nya industritomterna ska ligga. Planerna för utvidgningen av industriområdet innebär stora förändringar i den befintliga naturmarken då förutsättningarna innebär en planering för stora byggnadsvolymer som kräver plana markytor. En relativt stor del av området består av berg med tunt jordlager och lera som har sämre förmåga att infiltrera dagvatten som då söker sig ut i naturliga diken.

Något kommunen är väl medveten om.

– Den viktigaste frågan för oss just nu och som vi granskar i höst är hur vi ska ta hand om de naturliga vattenstråken och rena dagvattnet, säger Sandra Tiidus, exploateringsingenjör med ansvar för projektet. Det kommer att bli mycket vatten att ta hand om med dammar, diken och växtbäddar och innan vi kan börja spränga och lägga grunden för det utvidgade industriområdet måste mark- och miljödomstolen och Länsstyrelsen ha sagt sitt.

– Vi kommer att lämna kvar en del naturmark, bland annat en sumpskog alldeles intill, och se till att området får det vatten det behöver.

Planarbetet för området och tillståndsansökan för vattenverksamhet sker parallellt och planen beräknas gå ut till granskning i slutet av året då det bland annat planeras ett ”Öppet Hus”. De 30 nya tomterna med ca 200 000 kvadratmeter fastighetsyta planeras i etapper och kommer också att säljas i etapper med start tidigast i början av nästa år med första tillträde till mark 2020.

Text: Anders Olow