Flemingsberg

Nu ska förorten bli stad på riktigt

Bild 1 av 2 SHH tillsammans med partner NREP och med PEAB som entreprenör, är en av de byggaktörer som bygger i Flemingsberg. Försäljning av 152 bostadsrätter i Visättra Ängar pågår just nu. Fyra 6-våningshus, 1:or och 2:or, 40-55 kvm, med en gemensam innergård med utegym och umgängesytor, uppförs i två etapper. Inflyttning i den första etappen beräknas kunna ske på senvåren 2019. Etapp 2 beräknas stå klart för inflyttning hösten 2019.
Bild 2 av 2 – Både fysiska och social barriärer behöver byggas bort, säger Signe Wernberg, områdesstrateg för sydvästra Huddinge.

År 2050 är Flemingsberg ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet med ett utbud av stadskvaliteter för minst 100 000 invånare.

Visionen för Flemingsberg är omfattande, men långt ifrån bara vackra ord. Arbetet är redan i gång.

Efter omfattande dialoger med invånarna och intresserade aktörer, analyser och diskussioner har nu fullmäktige i Huddinge bestämt hur utvecklingen för Flemingsberg ska se ut fram till 2050. Just nu pågår nästa steg i planeringen genom dels en övergripande utvecklingsplan som beskriver utvecklingen i hela den regionala kärnan och dels av ett antal planprogram som mer i detalj utreder utvecklingen i olika stadsdelar inom Flemingsberg.

Planprogram för Björnkulla startades redan för ett halvår sedan. Nu tas beslut om att starta planprogram för nytt stadscentrum som kommer att inbegripa Stockholm South Business Distrikt.

Det är över 30 år dit och på vägen finns delmål. Men Huddinge är inte ensamt, både Botkyrka kommun och Stockholms läns landsting är med i visionsarbetet. Som regional stadskärna är Flemingsberg intressant för långt fler än bara de allra närmaste.

Var och en som redan bor i Flemingsberg, arbetar där eller bara passerar, har de senaste åren redan fått se en makalös utveckling. Bostäder byggs vid Hälsovägen och Visättra ängar, ny sporthall och ett nytt stort ICA Maxi, stationen som rustas upp, Karolinska universitetssjukhuset som utökats med två stora byggnader för forskare och studenter från KTH, Karolinska Institutet och Röda korsets högskola, parken i gamla centrum…

Listan är lång  och längre blir den. Redan i dag är Flemingsberg ett av Stockholms­regionens största och viktigaste utvecklingsområden med stark tillväxt och med klartecknet till Spårväg Syd tillsammans med visionen för det framtida Stockholm South Business Distrikt kan den konkreta planeringen ta språng framåt.

– Flemingsberg har en oerhört stor utvecklingspotential, säger Signe Wernberg, kommunens områdesstrateg för Flemings­berg. När universitet, sjukhus, rättsväsende och spårbunden kollektivtrafik, värden vi redan har, kombineras med handel, restauranger, kultur är vi tydligt på väg mot det som utmärker en ny stadskärna.

Fem övergripande utvecklingsmål med sikte mot 2050 ska bidra till att visionen för Flemingsberg nås – och att Flemingsberg därmed stärker sin roll som regional stadskärna.

– Vi vill att Flemingsberg ska 2050 vara ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning och kreativitet. Det ska vara en självklar etableringsplats för ett kunskapsintensivt näringsliv och en stadskärna med ett brett utbud av kultur, restauranger, nöjen och handel, sade Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, efter fullmäktigemötet.

I den här expansiva utvecklingen har det också gjorts en ekosystemtjänstutredning för att säkerställa en ekologiskt hållbar utveckling med exempelvis biologisk mångfald, men även en omfattande trafikanalys för att studera det framtida trafiknätet och det nya resecentrumet i stadscentrum i dialog med Trafikverket och Trafikförvaltningen i syfte att skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart resande. Detta samtidigt som planering pågår för både Tvärförbindelse Södertörn, en ny väg till Riksten, en ny trafikplats vid Högskolan, en nedsänkning av väg 226, Huddingevägen och om möjligheterna för Spårväg Syd att fortsätta ner i Flemingsbergsdalen.

Det är många pusselbitar som ska passa i det stora stadspusslet och allt hänger ihop.

– En viktig del att studera är hur Flemingsberg på sikt kan bli mer nära och sammankopplad och att de sociala och fysiska barriärer som finns i dag på sikt byggs bort, säger Signe Wernberg.

Det bodde knappt 300 personer i Flemingsberg i mitten av 60-talet. Det känns mycket, mycket länge sedan. Nu ska den gamla förorten bli stad på riktigt.

Arbete pågår med 5 800 nya bostäder

I år är cirka 5 800 nya bostäder under planering i Flemingsberg, och kommunen planerar för fler bostäder och förskolor. Totalt finns potential om ca 15 000 nya bostäder i den regionala stadskärnan Flemingsberg. I Björnkulla utreds möjligheterna att utveckla Björnkulla med nya bostäder, förskolor och skola, torg, park och verksamhetsområde. Visättra får nya bostäder och en förskola med plats för 125 barn. Under året påbörjas även byggnationen av 750 nya lägenheter längs med Hälsovägen samt ytterligare två förskolor.

Spårväg Syd skapar också förutsättningar för en helt ny stadsdel i Loviseberg ed ytterligare ca 7 000 nya bostäder. Tidsplanen är helt beroende av utvecklingen av spårvägen och bostäderna ska koncentreras vid de kommande spårvägsstationerna.

Så blir Flemingsberg 2050

Minst 10 000 nya bostäder, minst 20 000 fler arbets­tillfällen och 15 000 fler studenter till år 2030.
Det är delmålen som kommunen vill nå för att visionen Flemingsberg 2050 ska bli verklighet: En levande stadskärna, vara ett självklart etableringsval, en öppen universitetsstad, en eftertraktad livsmiljö och ha en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Mål 1: LEVANDE STADSKÄRNA
Mätbart delmål 2030:
• Ett utbud av stads­kvaliteter för minst 100 000 invånare.
• Tre nya kluster med samverkan mellan akademi, näringsliv, offentligt och civilsamhälle.

Mål 2: SJÄLVKLART ETABLERINGSVAL
Mätbart delmål 2030:
• Minst 20 000 fler arbetstillfällen.
• Minst 5 000 fler arbetstillfällen inom kunskapsintensiva branscher.

Mål 3: ÖPPEN UNIVERSITETSSTAD
Mätbart delmål 2030:
• 15 000 fler studenter inom befintliga och nya akademier.
• Dubblera antal forskningscentrum som har samverkan mellan olika akademier.

Mål 4: EFTERTRAKTAD LIVSMILJÖ
Mätbart delmål 2030:
• Minst 10 000 nya bostäder.
• 85 % kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till Flemingsberg.

Mål 5: HÅLLBART SAMHÄLLE
Mätbart delmål 2030:
• Andel resor med gång-, cykel- och kollektivtrafik ska uppgå till minst 70 %.
• Andel invånare som känner tillit till andra människor ska uppgå till minst 90 %.

Regionala stadskärnor – mer stadsliv och mindre bilberoende

De regionala stadskärnorna är åtta angivna områden runt Stockholm, varav Flemingsberg är ett, som ska avlasta Stockholms innerstad och förbättra framkomligheten. Mindre förorter utspridda i regionen är inte långsiktigt hållbart, eftersom det leder till ett växande transportbehov och ett ökat bilberoende.

De regionala stadskärnorna ligger vid knutpunkter i trafiksystemet. När utvecklingen av nya verksam­heter och bostäder kan koncentreras till de regionala stadskärnorna främjar det tjänsteutbyten, möten, stadskvaliteter och stadsliv – och minskar vårt beroende av bilar.

Mer info på: flemingsberg.se

Närmaste framtiden …
i sydvästra Huddinge:

Sydvästra Huddinge ska växa med upp till 28 000 nya invånare till år 2030.

Bland de projekt som finns i planering till 2019:
• Längs med Hälsovägen i Flemingsberg byggs ett nytt bostadsområde med cirka 750 bostäder, och Flemingsbergsparken rustas till en stadsdelspark.
• Björnkulla planeras få över 2000 nya bostäder, förskolor och skola, idrottsanläggning, torg, park och verksamhetsområde.
• Vistaberg planeras få ca 600 nya bostäder, en förskola samt ett torg med närservice.
• Invid Flemingsbergs station planeras ett nytt stadscentrum med shopping, restauranger, kultur, nöje och ett resecentrum.
• Inom Campus Flemingsberg planeras ytterligare student- och forskar­bostäder samt lokaler för utbildning och forskning.
• Dagens rättscentrum planeras få en utbyggnad.

Text: Anders Olow
Foto: Rosie Alm
Illustration: 3D Nord