Centrala Huddinge

Stadens centrum växer

Bild 1 av 3 – En helhetsplan för Sjödalen och Fullersta med fokus på centrala Huddinge blir garanten för att de projekt som sedan byggs hänger ihop i en helhet och bildar en långsiktigt hållbar och attraktiv stadsutveckling, säger Gunilla Sundström.
Bild 2 av 3 – Vi måste vara uppfinningsrika när vi ska använda de ytor som finns, säger Gunilla Sundström, kommunens områdesstrateg för centrala Huddinge.
Bild 3 av 3 Sex olika fastighetsägare och byggaktörer är med i detaljplanearbetet för Storängens nästa etapp.

Centrala Huddinge har potential att växa med minst 5 000 nya bostäder, offentlig och kommersiell service och nya arbets­platser. Det handlar om att i första hand förtäta området kring Huddinge centrum och Kvarnbergsplan och genom den omvandling av Storängens industriområde som pågår just nu.

Storängens industriområde genomgår nu en successiv omvandling från småindustrier, verkstäder och kontorsanvändning till bostäder. Förändringen började med kvarteret Brandstegen som håller på att bli klart och ger plats för cirka 600 bostäder. Nästa planeringsetapp är kvarteren direkt söder om Brandstegen, kvarteren Fabriken, Förrådet och del av Hantverket med plats för cirka 1 500 bostäder, park, torg, verksamheter och förskolor. Ett helt omvandlat Storängen rymmer minst 3 000 lägenheter.

Kvartersnamnen ger en tydlig vink om den forna verksamheten i ett område som i början av 50-talet var tänkt att locka småindustri som skulle ge arbetstillfällen. I dag sker förvandlingen till en nutida blandad stadsbebyggelse med bostäder, service och förskolor i bottenvåningarna.

I samband med det omvandlas Sjödals­vägen till en trygg stadsgata med plats för cyklande och gående. En promenad längs Sjödalsvägen till själva centrum och pendeltågsstationen tar bara några minuter. Ett centrum med tät vindlande småskalig struktur i rött tegel med bostäder, gångstråk, torg och entréer, handel och service. Längs gatan planteras träd och vattnet i Fullerstaån som går i trumma under gatan synliggörs genom en öppen ränna.

I programmet för Huddinge centrum expanderar centrumkärnan, öppnas upp och kopplas bättre samman med omgivning, gröna länkar och rekreationsytor. Sjödalsvägen blir ett viktigt huvudstråk som ska binda ihop Storängen med Huddinge C.

– Vi håller på att ta fram en ny detaljplan för den här andra etappen, säger Gunilla Sundström, kommunens områdesstrateg för centrala Huddinge. Sex olika fastighetsägare och byggaktörer är med i detaljplanearbetet, JM, HSB, Skanska, Järntorget, Veidekke och Svanberg & Sjögren Bygg AB.

IKANO Bostad planerar för fem bostadsrättsföreningar i Sjödalen. Två är klara, den tredje med 59 lägenheter och den fjärde med 35 lägenheter beräknas inflyttningsklara till vintern 2018/2019. De nya bostadsrättsinnehavarna i Veidekkes andra etapp med 109 Svanenmärkta bostadsrättslägenheter i Sjödalsterrassen flyttar in under hösten.

Järntorget är ny aktör i området och köpte i höstas en utvecklingsfastighet i Storängens industriområde med en potential på ca 330 bostäder.

Martin Arkad, vd för Järntorget­koncernen, förklarade förvärvet med att Huddinge centrum är ett attraktivt bostadsläge och därför ett strategiskt tillskott i Järntorgets projektportfölj i koncernens ambition att öka produktion från cirka 500 till 1 000 bostäder årligen.

– Vi ser fram emot att delta i stadsdelens fortsatta utveckling, säger Martin Arkad.

Med en växande befolkning växer också behovet av skola och förskola. Tomtberga­skolan börjar byggas ut i höst för att ge plats för ytterligare 400 elever, men Huddinge har i dag ett behov av skola för 900 elever och förskola för 200 barn, därför ingår även det i detaljplanearbetet för Storängen. Till området och den nya skolan behövs även idrottshall och bollplan.

– Egentligen är ytan inom planområdet liten i förhållande till de funktioner som behöver få plats, säger Gunilla Sundström. Vi måste vara uppfinningsrika när vi ska använda de ytor som finns. Exempelvis samnyttjande av parkeringsytor, gemensamma ytor invändigt och möjligheten att placera skolgård delvis ovanpå parkeringsytor. Projektet måste utformas så att det passar in i den kommande täta stadsmiljön.

– Planeringen för Huddinge centrum har genom tiden skett för olika områden var för sig, vid olika tidpunkter och med olika förutsättningar så i dag finns det ett stort behov av att ta fram en gemensam vision och en helhetsbild som visar hur centrala Huddinge ska utvecklas och hänga samman med sin omgivning, säger Gunilla Sundström.

Därför bestämde kommunen i våras att en utvecklingsplan för Sjödalen och Fullersta med fokus på centrala Huddinge behöver tas fram.

– Utvecklingsplanen ska stå för helhetstanken, ramar och riktlinjer, och vara garanten för att de projekt som sedan byggs bit för bit hänger ihop i en helhet och bildar en långsiktigt hållbar och attraktiv stadsutveckling som attraherar investerare, boende, besökare och företagare.

Närmaste framtiden …
i mellersta Huddinge:

Mellersta Huddinge kommer att växa med upp till cirka 13 000 nya invånare till år 2030. Här är det framför allt centrala Huddinge och Storängen som växer.

Bland de projekt som finns i planering till 2019:
• Utbyggnationen av Storängen, med en potential för cirka 3000 bostäder, fortsätter.
• Förtätning i Huddinge Centrum.
• Omvandling av tidigare fritids­områden med utbyggnad av vatten och avlopp. Nya byggrätter öppnar för större och mer permanenta bostäder.
• Nya förskolor skolor samt och utbyggnad av befintliga.

Text: Anders Olow
Foto: Rosie Alm och Håkan Lindgren
Illustration: IKANO Bostad